Landgoed Overvelde

Aanleg nieuwe laan ten behoeve ontsluiting agrarisch erf

Opgave

De laan, een onverharde weg met monumentale eiken, wordt gebruikt als toegangsweg voor een achtergelegen agrarisch melkveebedrijf dat is gelegen op Landgoed De Hoek. De meer dan éénwekelijkse belasting met het rijden van melk- en voerwagens is groot. Zeker wanneer het erf in de toekomst mogelijk als geheel een woonfunctie met twee gezinnen krijgt.

Het is daarom wenselijk de toegang voor het agrarische verkeer te verleggen zodat de belasting voor het erf afneemt. Deze toegang kan dan ook gebruikt worden voor het overige bestemmingsverkeer. Zo kan het erf in de toekomst geheel ontlast worden van autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de doorgang.

Laan Overvelde uitgevoerd
Laan Overvelde uitgevoerd

Advies

Aanleg nieuwe toegangsweg
Verkeerskundig en landschappelijk wordt gekozen voor een ontsluiting ten noorden van het erf.

Het gedeelte te verleggen toegangsweg maakt geen onderdeel uit van de laanstructuur van het landgoed. De hoofdlaan heeft wel een extra toegang gekregen vanaf de Boxbergerweg, maar dit betreft de hoofdlaan naar het huis, en is daarmee van een andere orde dan de laan bij het erf Boxbergerweg 65. Ook ligt deze laan in de sfeer van de parkaanleg. De laan bij het erf ligt hierbuiten.

De nieuwe aansluiting ten noorden van het erf dient dan ook een uitstraling te krijgen die ondergeschikt is aan de laanstructuur. Wij adviseren de nieuwe toegang als een informele toegangsweg vorm te geven. Dit kan door:

  • de weg niet te beplanten;
  • de weg onverhard te laten, een natuurlijke uitstraling te geven;
  • de weg zo weinig mogelijk verhoogd aan te leggen in het weiland;
  • de toegang aan de zijde van de weg niet te markeren met een (sier)hekwerk dat duidt op een landgoed. Deze markering, informeel in het agrarische deel van het landgoed, kan wel aan het begin van de bestaande laan. Dit om het autoverkeer van deze laan te weren (zie onderstaande opsomming);
  • de aantakking van de nieuwe toegangsweg aan de bestaande laan niet ten koste te laten gaan van de waardevolle bomen in deze laan. Bij een verdere uitwerking moet dit exacter worden ingemeten. Zo, 'op het oog' lijkt er voldoende ruimte om te manoeuvreren met de tank en voeder auto's. Opkronen van enkele eiken is ook mogelijk;
  • de moestuin te behouden aan de noordzijde van de boerderij. Deze nutstuin past bij het informele karakter van het boerenerf. Tussen de nieuwe toegangsweg en de laan zal een kleine (kleinvee)weide ontstaan.

Bestaande laan en erfinrichting
De laan vormt een belangrijke drager in de structuur van de aanleg. Wij adviseren deze laan ruimtelijk te versterken en meer beleefbaar te maken door:

  • een aanplant van nieuwe eiken. Bij voorkeur aan beide zijden, omdat dit historisch gezien passend is. Een functioneel maar ruimtelijk passend alternatief vanwege bezonning en beperkte ruimte op het erf is een rij aanplant aan de zuidzijde, langs de weide, zijde zwarte schuren. Eiken op een afstand van ongeveer 6 meter inplanten. In de schets wordt dit verbeeld;
  • plaatsing van een informeel houten hekwerk om de laan voor auto-verkeer af te sluiten. Er zou een gedeeld hek geplaatst kunnen worden dat aan de zijden een kleiner hek heeft dat open staat. Zo kunnen fietsers en wandelaars ook in de toekomst gebruik blijven maken van de toegang via deze laan. Het middenhek is te openen, maar in de doorgangssituatie gesloten. Het hek zo plaatsen dat dit mogelijk blijft. In de schets is dit principe verbeeld. De naam van het landgoed kan in het hout verwerkt worden;
  • behoud van doorzicht in de laan naar erf 'De Wilgenrij'. De woonerven aan beide zijden van de laan (op de volgende schets zwart gekleurd) krijgen geen toestemming om in de laan een privé tuin in te richten. Dit zou ten koste kunnen gaan van het doorzicht. Het gedeelte van de laan blijft onderdeel van de landgoed structuur en wordt geen onderdeel van het erf. De achtererven kunnen wel een invulling krijgen als privé tuin. De informaliteit en agrarische uitstraling van de erven is van waarde;
  • behoud van de halfverharding van deze laan. Deze laan is niet de hoofdlaan van de aanleg en gelegen in het meer agrarische deel van het landgoed. Een verharding is niet passend.
Erfstructuur Overvelde
Erfstructuur Overvelde