Werkwijze

De vragen waarmee mensen bij de landgoedconsulentschap komen, zijn altijd vragen naar maatwerk. Daarom is het lastig om een vastomlijnd stappenplan te maken. Afhankelijk van de vraag zullen er delen uit onderstaand voorbeeld overgeslagen worden, of juist herhaald worden. In ieder geval is een voorwaarde dat er een duidelijk omschreven vraag of een basisidee ligt.

De werkwijze kan er als volgt uitzien:

1 - Aanmelding

U neemt contact op met het landgoedconsulentschap (telefonisch of per mail) en bespreekt de vraag of het basisidee.

1a - Intakegesprek
In een eventueel intakegesprek (op locatie) wordt duidelijk:

  • wat de precieze opgave is
  • wat globaal het te verwachten rendement is
  • hoe de verschillende partijen (gemeente, omwonenden, etc.) over het project denken.

2 - Selectie deskundigen

Het landgoedconsulentschap schat in met wat voor soort actie of door welke deskundigen u het best geholpen kan worden

3 - Opstellen offerte

Het landgoedconsulentschap stelt een korte offerte op met aanpak, kosten en planning die ter beoordeling naar u toegestuurd wordt. Hierbij subsidieert de provincie 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 7.000,-.

Afhankelijk van wat de vraag is, en wat nodig is om het proces te helpen worden onderstaande stappen genomen.

4 - Organisatie werksessie

Het consulentschap organiseert een bijeenkomst met u en het juiste team van adviseurs/deskundigen (gemeente, landschapsarchitecten, waterschap, etc.).

5 - Werksessie met initiatiefnemer en inhoudelijk betrokkenen

Tijdens de bijeenkomst worden de ambities en belangen van u en andere betrokkenen bekeken, wordt een veldbezoek afgelegd, komt er een ruimtelijke verkenning gedaan en wordt gekeken wat de vervolgstappen in het proces moeten zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.

6 - Huiswerk voor deelnemers

De landgoedconsulent sluit de dag af met 'huiswerk' voor alle deelnemers. Het kan zijn dat er een vervolgafspraak komt tussen u en de gemeente, dat er een vast contactpersoon bij de gemeente gevraagd wordt of dat er nog dingen uitgezocht moeten worden.

7 - Opstellen advies

De landgoedconsulent maakt een advies aan alle betrokken partijen met daarin:

  • formulering van de opgave
  • ruimtelijke kansen en uitgangspunten (zie hiervoor ook de balans in het provinciaal beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)
  • consensus over de randvoorwaarden aan ruimtelijke kwaliteit (hoeveel nieuw rood ten opzichte van hoeveel te herstellen of te beheren groen)
  • stappen voor het vervolgproces.

Dit advies wordt zo geformuleerd dat het bruikbaar is om vervolgens het ruimtelijk deel van het principeverzoek bestemmingsplanwijziging te doen. U vult dit zelf aan met het bedrijfsplan en een toelichting op de financiële haalbaarheid en noodzaak. Het is vervolgens aan u om het plan met marktpartijen verder uit te werken.

Kosten

Eerstelijns vragen

Voor vragen kunt u kosteloos bij het consulentschap terecht. U kunt bellen of mailen.

Bureau-advies

Vragen die niet direct aan de telefoon te beantwoorden zijn, maar enig onderzoek vergen, worden gratis behandeld, tot een maximale inzet van € 500,-. Daarboven brengen we een deel (50% wordt gesubsidieerd) van de kosten in rekening. Dat gebeurt uiteraard in overleg. Wat uitgebreider bureauonderzoek kan het consulentschap voor u verrichten tot € 1.500,- per vraag. Ook hierop komt een aanvulling met subsidie. Het landgoedconsulentschap stelt aan de hand van uw vraag een offerte op met aanpak, kosten en planning.

Werkatelier

Bij meer complexe vraagstukken is het organiseren van een werkatelier met verschillende deskundigen mogelijk. De vorm van een werkatelier wordt volledig toegespitst op de voor de vraag benodigde expertise. Een werkatelier kan bestaan uit bijvoorbeeld een schetsatelier met (landschaps-)architecten, of een bijeenkomst met gemeente, omwonenden of het waterschap. Het resultaat is een advies waarmee (een deel van) het principeverzoek van een bestemmingsplanwijziging ingevuld kan worden. De provincie subsidieert 50% van de kosten van een werkatelier, met een maximum van € 3.500,- per aanvraag. De aanvrager financiert hierbij het andere deel.